เงินกู้ร้อยละ 5

เงินกู้ร้อยละ 5 ต่อ เดือน บุคคลที่สามรถกู้ได้ : เจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า พนักงานบริษัทหลักฐานในการกู้เจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ทะเบียนการค้า ประกอบกิจการ หรือ สัญญาเช่าร้านพนักงานบริษัท1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน4.ในกรณีไม่มี ข้อ3 ให้ใช้ย้อนหลังบัญชี 3 เดือน แทนสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท