รับปล่อยกู้นักศึกษา พนักงาน เจ้าของกิจการ ดอกร้อยล่ะ 3/ต่อ

รับปล่อยกู้นักศึกษา พนักงาน เจ้าของกิจการ สนใจโทรมาสอบถามก่อนนะครับผมการเตรียมเอกสาร- สำเนาสลิปเงินเดือน (ใบจ?ายเงินเดือน)เดือนล่าสุด ของผู?กู?  – หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)- สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้  สําเนาทะเบียนบ?านของผู้กู้- หน?าสมุดบัญชีเงินฝาก ระบุชื่อของผู้กู? เป?นเจ้าของบัญชี – สำเนาทะเบียนการค้า (สำหรับเจ้าของกิจการ)- สเตทเม้นต์ย้อนหลัง 3 – 6 เดือน หรือ 1 ปี(เจ้าของกิจการ)- จัดทำแผนที่บ้านและสถานที่ทำงานยื่นเรื่องมาที่ [email protected] ใครมีเอกสารอะไรก็ส่งมาก่อนได้นะครับ เราจะพิจรณาก่อนโทรมาสอบถามก่อนนะครับ 4824855 คุณ โกสิน