มองหาแหล่งเงินทุนฯ เอกสารไม่วุ่นวาย เซ็นสัญญาฯ รับเงินสดกับมือ ที่สำคัญ ไม่ต้องโอน ไม่ต้องดาวน์ คลิก

หากคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน … ไม่ว่าจะเป็น เงินขาดมือ ! เงินไม่พอใช้ ! อยากได้เงินก้อนใหญ่ไม่มีใครช่วย
คำตอบของวิธีแก้ปัญหาของคุณอยู่ที่นี่ ลองพิสูจน์กับความจริงที่ว่า “ไม่ต้องวางเงินมัดจำ เอกสารไม่วุ่นวาย ไม่ต้องดาวน์รถ”
**** ไม่รับทำเอกสารเพื่อยื่นกู้กับธนาคารพาณิชย์ภายใต้กำกับฯ ****
ถ้าติดแบล๊คลิสต์ฯ ถ้าติดบูโรฯ จะทำได้ไหม ? [ทิ้งทุกคำถาม แล้วมาพิสูจน์ความจริง กับคำที่ว่า นอกระบบฯ ไม่ได้นอกกฎหมายฯ]
คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป ( นับปี พ.ศ. เกิดของผู้กู้ )
2. รายได้อย่างน้อย 8,000.00 บาท ( แปดพันบาทถ้วน )
– ข้าราชการ, เจ้าของธุรกิจ, ฟรีแลนซ์ งานอิสระ, ธุรกิจไม่จดทะเบียน ( ขั้นต่ำของเงินรับ 500/วัน หรือ 15,000 บาท/เดือน )
– พนักงานบริษัทเอกชน, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างไม่ประจำรับเงินรายวัน ( ขั้นต่ำของเงินรับ 300/วัน หรือ 9,000 บาท/เดือน )
– ผู้ที่มีเอกสารยืนยันการรับเงิน กรณีไม่มีติดต่อทีมงานฯเพื่อสอบถามวิธีการฯ
3. มีเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้ว
สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
1. เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ทีมงานฯจะนำยอดวงเงินกู้ฯพร้อมสัญญาฯ พบลูกค้าที่ได้แจ้งความประสงค์นัดหมายเซ็นสัญญาฯ
1 วันนัดหมายฯ สำหรับบัญชีวงเงินฯ ที่รับอนุมัติของผู้กู้รายเก่าที่ผ่อนหมดแล้วไม่ต่ำกว่า 15 วัน
2 วันนัดหมายฯ สำหรับบัญชีวงเงินฯ ที่รับอนุมัติของผู้กู้รายใหม่ที่เปิดบัญชีฯ วงเงินกู้รอบใหม่
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท (สำหรับผู้กู้รายใหม่ฯ และ ไม่เกิน 500,000.00 บาทสำหรับผู้กู้รายเก่า) *เกินกว่ายอดอนุมัติที่กำหนดกรุณาสอบถามเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมได้จากทีมงานฯ
20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 48 เดือน
100,000 – 200,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
200,000.00 บาทขึ้นไป ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
การชำระค่าบริการฯ
ชำระคืนทีมงานฯ เป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ( การคำนวณค่าบริการ ค่างวดฯ เป็นดุลยพิจารณญาณฯ ของทีมงานฯเท่านั่น )
ในแต่ละเดือนจะแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเท่านั่น กรณีเป็นผู้สมัครฯจะไม่ได้รับแจ้งข้อมูลในส่วนนี้เนื่องจากการคำนวณยอดผ่อนจะต้องนำรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการฯ ทีมงานฯ จะไม่ดำเนินการตอบคำถามนี้
จุดชำระเงินตามเวลาที่กำหนดชำระ ( เกินระยะเวลาชำระฯ ติดต่อทีมงานฯ )
• ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11
• ศูนย์บริการทีโอที / TOT Shop และจุดบริการที่มีเครื่องหมาย Just Pay
• สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิซทุกสาขา
• ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา
• Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
การคิดอัตราดอกเบี้ย และดอกเบี้ยพิเศษฯ
o การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสำหรับดอกเบี้ยปกติ
o อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามอัตรายอดชำระค่างวดเป็นเงินที่เกินอัตราชำระปกติ ยอดเงินที่นำมาชำระต้องมากกว่าที่ต้องชำระในอัตราปกติเกินกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ต้องชำระที่คงค้างฯ
อัตราดอกเบี้ยฯ และการชำระฯ ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยของผู้กู้ และยอดวงเงินฯที่ได้รับอนุมัติ
เอกสารที่ต้องใช้ในการพิจารณาฯ
1. เอกสารส่วนบุคคลฯ
1.1 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงรายได้ แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
2.1 สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน
2.2 หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน)
(ถ้ามี/เอกสารเพิ่ม)
– สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีเงินเดือนเข้า/บัญชีเงินฝากที่ใช้รับค่าแรง)
3. เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (แล้วแต่กรณี* ถ้ามี)
3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์
3.2 ใบทะเบียนพาณิชย์
(ถ้ามี/เอกสารเพิ่ม)
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีฯของร้านค้า)
ผู้สมัครฯใหม่จะต้องขอสมัครเข้าร่วมบัญชีเงินกู้รายใหม่กับทีมงานฯ ค่าธรรมเนียมการสมัครฯบัญชีเงินกู้ (ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลชำระฯ)
ค่าธรรมเนียมฯเรียกเก็บ จำนวน 41 บาท (สี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ****สำหรับการขอเปิดบัญชีค่าธรรมเนียมและไม่ต้องโอนเงินขอเปิดวิธีการชำระฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมจากทีมงาน
ติดต่อทีมงานฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทร 06 4594 6250
ไลน์ leasandloan

Share